ลำดับที่ สาระความรู้ หน่วยงาน วันที่
7 คำสั่งรับโอน - คำสั่งตัดโอน พนักงานเทศบาลต้องเป็นวันเดียวกัน ฝ่ายนิติการ 22 มิถุนายน 2561
6 คำสั่งของผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะสงการด้วยลายลักษณ์อักษร หรือวาจา หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบ ฝ่ายนิติการ 4 เมษายน 2561
5 บริจาคเงินเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนถือเป็นสินบน ฝ่ายนิติการ 21 มีนาคม 2561
4 ซักซ้อมความความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล ฝ่ายนิติการ 26 มกราคม 2561
3 แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีเงินขาดบัญชี หรือมีการทุจริตทางการเงิน ฝ่ายนิติการ 20 ธันวาคม 2560
2 รถยนต์ส่วนกลางเกิดอุบัติเหตุต้องทำอย่างไร ฝ่ายนิติการ 28 พฤศจิกายน 2560
1 ไม่ใช่เจ้าของบ้าน-เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้แก้ไขอาคารไม่ได้ ฝ่ายนิติการ 7 พฤศจิกายน 2560