ประกาศกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560
 
1. กำหนดให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางฯ
    ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการฯ
2. วิธีดำเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย
3. การผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5. กำหนดให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
6. วิธีดำเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
7. ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายฯ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการฯ
8. วิธีดำเนินหารประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
9. การผ่อนชำระภาษีป้าย
10. การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย
11. การชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย