ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด
เทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวงนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๑๐- ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
ณ เวทีสวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดลำปาง
๒.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีปีใหม่เมืองจังหวัดลำปาง

คุณสมบัติ

๑.ผู้เข้าประกวดประเภทชาย – หญิง อายุระหว่าง ๑๕ - ๒๖ ปีบริบูรณ์ (เกิดภายในปี พ.ศ.๒๕๓๔)
๒.สถานะภาพโสด ไม่เคยผ่านการสมรสมาก่อน
๓.สัญชาติไทย ไม่จำกัดภูมิลำเนา
๔.ผู้เข้าประกวดเทพบุตรสลุงหลวงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ ซม. ขึ้นไป (ตามเกณฑ์มาตรฐานกองประกวดเท่านั้น)
๕.ผู้เข้าประกวดเทพธิดาสลุงหลวงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๕ ซม. ขึ้นไป (ตามเกณฑ์มาตรฐานกองประกวดเท่านั้น)
๖.ไม่เคยได้รับตำแหน่งเทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง พร้อมทั้งไม่เคยได้รับตำแหน่งรองอันดับ ๑ 
รองอันดับ ๒ รองอันดับ ๓ และรองอันดับ ๔ มาก่อน
๗.ผู้เข้าประกวดเทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง ต้องไม่มีรอยสัก

หลักฐานการรับสมัคร

๑.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๒.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด จำนวน ๒ รูป

การแต่งกาย

๑.เทพบุตรสลุงหลวงชุดพื้นเมืองล้านนา (ทางกองประกวดจัดให้)
๒.เทพธิดาสลุงหลวงชุดพื้นเมืองล้านนา (ทางกองประกวดจัดให้)
๓.เครื่องประดับผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง
เทพบุตรสลุงหลวง
-อนุญาตเฉพาะเข็มขัด ดอกมะลิคล้องคอ
เทพธิดาสลุงหลวง
- อนุญาตเฉพาะเข็มขัด ตุ้มหู ดอกมะลิคล้องคอ
- ทรงผมเกล้าเมืองติดดอกเอื้อง หรือ ดอกไม้พื้นบ้านล้านนา
๔.รองเท้า ผู้เข้าประกวดเตรียมมาเอง
- สำหรับผู้เข้าประกวดเทพธิดาสลุงหลวง รองเท้าส้นสูงไม่เกิน ๕ นิ้ว

รางวัลเทพบุตรสลุงหลวง

รางวัลชนะเลิศเทพบุตรสลุงหลวง เงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลขวัญใจประชาชน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล

รางวัลเทพธิดาสลุงหลวง

รางวัลชนะเลิศเทพธิดาสลุงหลวง เงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัลขวัญใจประชาชน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
สายสะพาย ถ้วยรางวัล

หมายเหตุ :
- ผู้เข้าประกวดเทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวงที่ไม่ผ่านการเข้ารอบ ๑๐ คน รับเงินสนับสนุนคนละ ๑,๐๐๐ บาท
- ผู้เข้ารอบ ๑๐ คนสุดท้าย แต่ไม่เข้ารอบ ๕ คน รับเงินสนับสนุนคนละ ๑,๕๐๐ บาท
- ผู้ที่ได้รับตำแหน่งเทพบุตร - เทพธิดาสลุงหลวง พร้อมทั้งรองทั้ง ๔ จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน

*** วันและเวลาในการประกวด ***

๑. กำหนดการรอบคัดเลือกเทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง
วันจันทร์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้า เจเจปาร์ค ลำปาง เวลา ๑๗.๐๐ น. รายงานตัวผู้เข้าประกวดเทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง (ผู้เข้าประกวดที่ไม่มารายงานตัวด้วยตัวเอง ถือว่าสละสิทธิ์)
จุดที่ ๑ รายงานตัว ตรวจหลักฐาน 
จุดที่ ๒ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัดส่วน
จุดที่ ๓ จับฉลากหมายเลขผู้เข้าประกวด
จุดที่ ๔ บันทึกภาพผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือก ๕๐ คน

การแต่งกาย (ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมชุดมาเอง)
- เทพบุตรสลุงหลวง สวมเสื้อกล้ามสีขาว กางเกงเทนนิสสีขาว รองเท้าผ้าใบ
- เทพธิดาสลุงหลวง สวมเสื้อกล้ามสีขาว กระโปรงเทนนิสสีขาว รองเท้าส้นสูงไม่เกิน ๕ นิ้ว
หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกซ้อมเดินบนเวที ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

๒. กำหนดการประกวดรอบตัดสิน เทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง
วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
- เวลา ๑๘.๐๐ น. – ผู้เข้าประกวดเทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง รายงานตัว ณ เวทีสวนสาธารณะเขลางค์นคร
- เวลา ๑๙.๓๐ น. – การประกวดเทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง รอบตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

- การตัดสินกระทำโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวด
- ผู้ที่เข้ารอบ ๕ คนสุดท้าย ทั้งเทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวงจะต้องทำพิธีเสี่ยงทายแบบโบราณ 
เพื่อคัดสรรหาคนที่จะได้ตำแหน่งเทพบุตร - เทพธิดาสลุงหลวง และรองอีก ๔ ตำแหน่ง

หมายเหตุ : การตัดสินการประกวดในรอบแรกและรอบตัดสิน จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ บริสุทธิ์ยุติธรรม และมีประสบการณ์ จึงขอให้ถือเอาคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด

เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับตำแหน่ง “เทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี ๒๕๖๐”

- ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง เทพบุตรสลุงหลวงพร้อมรองอันดับ ๑ - ๔ จะต้องเป็นตัวแทนประคองสลุงหลวงและเดินนำขบวนแห่สลุงหลวง ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
- ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง เทพธิดาสลุงหลวงพร้อมรองอันดับ ๑ - ๔ จะต้องเป็นตัวแทนนั่งรถนักษัตรของเทศบาลนครลำปางในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
- ผู้ที่ได้ตำแหน่ง เทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ต้องเข้าร่วมแถลงข่าว และอำลาตำแหน่ง การประกวดเทพบุตร –เทพธิดาสลุงหลวงประจำปี ๒๕๖๑

การรับสมัคร

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
- รับสมัครประเภทละ ๕๐ คน หากมีผู้สมัครเกินกว่าที่กำหนดไว้จะทำการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

สถานที่รับสมัคร

-งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๓-๗๒๗๗ ต่อ ๐ หรือ ๑๐๐๐