“ปัญหาการค้ามนุษย์ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อจัดการกับปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องการค้ามนุษย์”