ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ “Open House ท.6” พร้อมด้วย นางทองสุข ชูเชิด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก คณะผู้บริหารเทศบาลฯ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยโรงเรียนฯ ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สร้างผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จากฐานคุณธรรม ฐานความรู้ ฐานทักษะชีวิต และตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา มุ่งหวังให้นครลำปางเป็นนครแห่งการเรียนรู้ ตามนโยบายนายกเทศมนตรีฯ จึงได้จัดการศึกษาเชิงบูรณาการเป็นองค์รวม และพัฒนาการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต โดยได้จัดนิทรรศการกิจกรรมโรงเรียนพอเพียง นิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการจัดแสดงผลงานวิชาการของครูและนักเรียนในสังกัดฯ ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก เทศบาลนครลำปาง