นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
11 มกราคม 2564
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1  (งานงวดเดียว) โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ  ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ข้างบ้านเลขที่ 10 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนกิจ 9  เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ความคืบหน้าการตรวจหาเชื้อโควิด-19
06 มกราคม 2564
ความคืบหน้าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีงานแต่งงานที่ ต.ต้นธงชัย และกรณีผู้ติดเชื้อรายที่ 50 ของ จ.เชียงใหม่ ทั้ง 35 ราย ผลเป็นลบ    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ยกเลิกกิจกรรม ถนนเด็กเดิน
06 มกราคม 2564
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรงและกว้างขวางในประเทศไทย รวมถึงในจังหวัดลำปางด้วยนั้น เทศบาลนครลำปางจึงได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน” Lampang Kids Talent 2021 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2564 นี้ เพื่อเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มาลำปาง ต้องทำยังไง
06 มกราคม 2564
1. ลงทะเบียนโดยการสแกน QR code ลำปางชนะ หรือ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSev7hzyX5lWvu.../viewform 2. รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินความเสี่ยง Home qurantine หรือ Self monitoring ขึ้นอยู่กับว่า คุณมาจากพื้นที่ไหน สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน Covid-19 จังหวัดลำปาง โทร. 093-1408023 Cr. ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เลื่อนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ‼ ประจำปี 2564
06 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรงและกว้างขวางในประเทศไทย รวมถึงจังหวัดลำปางด้วยนั้น ตามมติในที่ประชุมของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ให้เลื่อนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อประเมินสถานการณ์ภายใน 7 วัน ว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้มากน้อยเพียงใด ถ้าได้ข้อสรุปที่แน่ชัดแล้ว ทางเทศบาลนครลำปางจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19
06 มกราคม 2564
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ผู้ว่าฯ ลำปาง เรียกประชุมเครือข่ายขนส่งมวลชนใน จ.ลำปาง เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19
06 มกราคม 2564
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายขนส่งมวลชนใน จ.ลำปาง ประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) สถานีรถไฟลำปาง และ สนามบินลำปาง เพื่อเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในการนี้ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ได้ดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ บันทึกประวัติการเดินทางสำหรับผู้ที่มาใช้บริการทุกคน และมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณจุดที่มีการสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอ    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
06 มกราคม 2564
คำสั่งจังหวัดลำปางที่ 1/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ได้มีมติดังนี้ 1. ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 5 รายการออกไปอีกเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 2. ตลาดคนเดิน ตลาดนัด ตลาดนัดชุมชน ให้ดำเนินการได้เว้นแต่ตลาดดังกล่าวมีผู้ค้ามาจากพื้นที่หลายแห่งซึ่งไม่สามารถควบคุมถิ่นที่อยู่ได้ โดยต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติ 3. การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สถานศึกษา โรงเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถาบันกวดวิชาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติ หากไม่สามารถควบคุมได้ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวและรายงานให้จังหวัดทราบทันที 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานรับเลี้ยงเด็กสถานสงเคราะห์เด็กในพื้นที่จังหวัดลำปางรวมทั้งสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติแล้วแต่กรณี ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 Cr. ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
จังหวัดลำปาง แถลงยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ลำปาง รายใหม่จำนวน 2 ราย
06 มกราคม 2564
วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีพบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางรายใหม่ จำนวน 2 ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยในเบื้องต้น มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย ซึ่งเป็นชาวลำปาง 9 ราย และเชียงใหม่ 1 ราย มีสถานที่เสี่ยงจำนวน 6 แห่ง อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง จังหวัดลำปาง 3 แห่ง ผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 33 ปี เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ขับรถพร้อมผู้ป่วยรายที่ 3 ไปรับผู้ป่วยรายที่ 1 ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และแวะรับเพื่อนอีก 1 คนที่บ้านย่านสนามกีฬา 700 ปี จากนั้นไปทานข้าวที่ร้านอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง (21.30 - 24.00 น.) และไปดื่มนมที่ร้านนมสดในเชียงใหม่ (00.30 - 01.00 น.) จากนั้นส่งเพื่อนที่บ้านและโรงแรม ในข้างต้น ขับรถกลับลำปางส่งผู้ป่วยรายที่ 3 ที่บ้าน แล้วจึงกลับถึงบ้านในตำบลต้นธงชัย - วันที่ 26 ธันวาคม ขับรถพร้อมผู้ป่วยรายที่ 3 ไปรับเพื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ย่านสนามกีฬา 700 ปี เพื่อมาร่วมงานแต่งงานที่จังหวัดลำปาง ระหว่างทางแวะทานอาหารที่ร้านอาหารในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ถึงจังหวัดลำปางส่งผู้ป่วยรายที่ 3 และส่งเพื่อนที่บ้าน หลังจากนั้นจึงกลับบ้าน - วันที่ 27 ธันวาคม ไปร่วมงานแต่งงานในช่วงเช้า เวลาประมาณ 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนอีก 3 คน ช่วงเย็นไปร่วมงานแต่งงาน หลังจากนั้นสังสรรค์ที่บ้านเพื่อน - วันที่ 28 ธันวาคม ทราบว่าเพื่อนติดเชื้อ ได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลให้ไปตรวจหาเชื้อ ผลเป็นลบ หลังจากนั้นกักแยกตัวเองอยู่ที่บ้านจนถึงวันที่ 2 มกราคม 2564 ขับรถไปตรวจหาเชื้อ COVID 19 ตามแนวทางของเจ้าหน้าที่ ผลตรวจครั้งนี้ ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ ผู้ป่วยรายนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในบ้านเดียวกันอีก 2 ราย ผู้ป่วยรายที่ 3 เป็นหญิงไทยอายุ 24 ปี เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นั่งรถไปกับผู้ป่วยรายที่ 2 ไปรับผู้ป่วยรายที่ 1 ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และแวะรับเพื่อนอีก 1 คนที่บ้านย่านสนามกีฬา 700 ปี จากนั้นไปทานข้าวที่ร้านอาหารที่ร้านอาหาร และไปดื่มนมที่ร้านนมสดในเชียงใหม่ หลังส่งเพื่อนที่บ้านและโรงแรม จึงกลับลำปางโดยผู้ป่วยรายที่ 2 มาส่งที่บ้าน - วันที่ 26 ธันวาคม นั่งรถไปกับผู้ป่วยรายที่ 3 ไปรับเพื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาร่วมงานแต่งงานที่จังหวัดลำปาง ระหว่างทางแวะทานอาหารที่ร้านอาหารในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นผู้ป่วยรายที่ 3 มาส่งที่บ้าน - วันที่ 27 ธันวาคม ช่วงเช้าอยู่บ้าน ช่วงเย็นพี่สาวมารับไปเที่ยวบ้านที่ ต.ปงแสนทอง หลังจากนั้นจึงกลับบ้าน - วันที่ 28 ธันวาคม ทราบว่าเพื่อนติดเชื้อ ได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลให้ไปตรวจหาเชื้อ ผลเป็นลบ หลังจากนั้นกักแยกตัวเองอยู่ที่บ้านผู้ป่วยรายที่ 3 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2564 ขับรถไปตรวจหาเชื้อ COVID 19 ตามแนวทางของเจ้าหน้าที่ ผลตรวจครั้งนี้ ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ ผู้ป่วยรายนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในบ้านเดียวกัน 4 ราย และบ้านพี่สาว 3 ราย ทั้งนี้จังหวัดลำปางได้ดำเนินการในเบื้องต้นแล้ว ดังนี้ ทีมสอบสวนโรคได้ทำการสำรวจค้นหา และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย จำแนกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อทั้งหมด 9 ราย ทุกรายจะได้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในวันนี้ โดยจะได้รับการตรวจยืนยันอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ให้แยกกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (Home Quarantine) ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ 1 (อีก 18 ราย) ซึ่งได้กักแยกตัวเองที่บ้านตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ซ้ำในวันที่ 2 มกราคม 2564 ผลเป็นลบ ให้ทำการกักแยกตัวเองที่บ้านต่อจนครบ 14 วัน โดยระหว่างนี้จะมีการตรวจหาเชื้อซ้ำต่อเนื่องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้สัมผัสซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน (Self Monitoring) ทั้งนี้จะมีการสุ่มเพื่อนำมาตรวจหาเชื้อเชื้อโควิด 19 ในวันนี้ จำนวน 200 คน หลังจากนั้นจะตรวจอีกต่อเนื่องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ได้แจ้งให้ ทีมสอบสวนโรคที่จังหวัดเชียงใหม่รับทราบเพื่อดำเนินการควบคุมโรคในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านในเรื่อง “การเฝ้าระวังและการปฏิบัติดูแลตนเอง” เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนะนำผู้สัมผัสให้ป้องกันตนเองและผู้ใกล้ชิด โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำกับสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล และหลีกเลี่ยงการไปสถานที่สาธารณะ/ชุมชน และสังเกตอาการตัวเอง หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) ให้รีบพบเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการตรวจทันที ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกวันร่วมกับค้นหาผู้ที่มีอาการป่วยเพิ่มเติมในชุมชนโดยภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ Cr. ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
06 มกราคม 2564
จังหวัดลำปาง มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนชาวจังหวัดลำปางและเป็นการควบคุมการแพร่โรคดังกล่าวให้อยู่ในวงจำกัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการแพร่ของโรคไว้เป็นการชั่วคราวดังนี้ 1. สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 2. สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส บิลเลียด สนุกเกอร์หรือสถานที่ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน 3. สถานบันเทิงและร้านคาราโอเกะ 4. ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต 5. โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ โดยในส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบกำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค 2 ( 1 ) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right