นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ติดต่อเรา
หมายเลขโทรศัพท์
 • สำนักงานศึกษา
  • สำนักงานศึกษา
   054-237203(โทรศัพท์/แฟกซ์)
  • หัวห้องฝ่ายปกครอง
   054-237203(โทรศัพท์/แฟกซ์)
 • สำนักงานปลัด
  • งานทะเบียนราษฏร์
   054-237203,054-217631
 • งานกิจการสภาฯ
  • ประธานสภาเทศบาล
   0540-237213
  • งานบริหารกิจการสภาฯ
   054-237215
 • กองสวัสดิการสังคม
  • ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   054-237216
  • งานพัฒนาชุมชน
   054-237219,054237237 ต่อ 3104
  • งานธุรการ
   054237237 ต่อ 3105
  • ฝ่ายสังคมสงเคระห์
   054237218,054237237 ต่อ 3106 , 3107
  • งานชุมชนเมือง
   054237237 ต่อ 3104
  • งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
   054237237 ต่อ 3105
  • งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
   054237237 ต่อ 3108
  • FAX
   054237200
 • สำนักการศึกษา
  • ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
   054-237221
  • หน้าห้อง ผอ.สำนักศึกษา
   054-237222
  • งานธุรการฯ
   054-237225
 • สำนักปลัดเทศบาล
  • ศูนย์วิทยุฯ
   054-237226-7,Fax 054-237226-7
  • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
   054-237229,Fax 054-237229
  • หน.งานป้องกันฯ
   054-237205,Fax 054-237205
  • งานเทศกิจ
   054-237209
 • งานประชาสัมพันธ์
  • หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
   054-237286,Fax 054-237286
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานธุรการโรงพยาบาลสาขา
   054-237230
  • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
   054-237231
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
   054-237232
  • งานธุรการฯ
   054-237233
  • รองนายกฯ(นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร)
   054-237234,Fax 054-237278
  • หัวหน้ารองนายกฯ
   054-237235
 • สถานธนานุบาล
  • ผู้จัดการสถานธนานุบาล
   054-237236
  • งานธุรการฯ
   054-237238
 • สำนักการช่าง
  • ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
   054-237239
  • หน.ฝ่ายบริหารฯสำนักการช่าง
   054-237240
  • งานธุรการสำนักการช่าง
   054-237241,Fax 054-237241
 • ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
  • ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
   054-237242
 • กองคลัง
  • หน.ฝ่าย/หน.งานผลประโยชน์
   054-237284
  • หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
   054-237285
  • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
   054-237285
 • สำนักการช่างส่วนควบคุมการก่อสร้าง
  • รองปลัดฯอินทมาศ
   054-237248
  • หน้าห้องรองปลัดฯอินทมาศ
   054-237249
  • งานการเงินและบัญชี
   054-237245
  • ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
   054-237244
  • หน.ฝ่ายวิศวกรรม
   054-237246
  • หน.งานธุรการฯ
   054-237247
 • กองคลัง
  • ผู้อำนวยการกองคลัง
   054-237260
  • หน.งานธุรการ/งานธุรการ
   054-237261
  • หน.งานการเงินฯ
   054-237262
  • งานพัสดุ/งานทะเบียนทรัพย์สิน
   054-237263
  • ห้องประมูลงาน E-Auction
   054-237272,Fax 054-237272,054-237273,054-237274
 • สำนักนายกฯ
  • นายกเทศมนตรีนครลำปาง
   054-237264
  • เลขานุการนายกฯ
   054-237265
  • หน.ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
   054-237283
  • เลขานุการนายกฯคุณสมภพ สุวรรณปัญญา
   054-237267
  • รองนายกฯ นพวรรณ ธระสุวัตถิ์
   054-237268
  • เลขานุการนายกฯคุณสุคนธ์ อินเตชะ
   054-237270
  • ที่ปรึกษานายกฯ
   054-237269
 • สำนักปลัดฯ
  • ปลัดเทศบาล(นายพิชิต)
   054-237252,Fax 054237279
  • หน้าห้องปลัดเทศบาล
   054-237253
  • หัวหน้าสำนักปลัด
   054-237250
  • หน.งานธุรการฯ
   054-237212
  • งานการเจ้าหน้าที่
   054-237251,Fax 054-237251
  • หน.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
   054-237201,Fax 054-237201
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ
   054-218219
 • กองวิชาการและแผนงาน
  • รองปลัดเทศบาล
   054-237254
  • รองปลัดเทศบาล น.ส.ภารดีฯ
   054-237255
  • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
   054-237256
  • หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป
   054-237259,Fax 054-237259
 • อาคารโรงพัสดุ
  • งานธุรการฯ
   054-218457
  • งานศูนย์เครื่องจักรกล
   054-226839
 • อาคารสวนฯเขลางค์นคร
  • งานธุรการฯ
   054-226227 ต่อ 11
  • ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
   054-226227 ต่อ 12
  • งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
   054-226227 ต่อ 15 -16
  • ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
   054-226227 ต่อ 14