นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข้อมูล
ติดต่อสอบถาม 054-237237
หน่วยงานภายใน
  • สำนักปลัดเทศบาล
  • สำนักการศึกษา
  • สำนักการช่าง
  • กองคลัง
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองวิชาการและแผนงาน
  • กองสวัสดิการและสังคม
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • สถานธนานุบาล
  • โรงเรียนในสังกัด
สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วย
1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          1.1.1 งานธุรการ
          1.1.2 งานสารบรรณ
          1.1.3 งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์
1.2 ฝ่ายอำนวยการ
          1.2.1 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
          1.2.2 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
          1.2.3 งานควบคุมเทศพาณิชย์
          1.2.4 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.3 ฝ่ายปกครอง
          1.3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          1.3.2 งานรักษาความสงบ
1.4 ฝ่ายกิจการสภา
          1.4.1 งานบริหารกิจการสภา
          1.4.2 งานกฎหมาย
1.5 ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
          1.5.1 งานเลขานุการผู้บริหารและรัฐพิธี
          1.5.2 งานกิจการสถานีขนส่ง
1.6 ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
          1.6.1 งานทะเบียนราษฎร
          1.6.2 งานบัตรประจำตัวประชาชน
          1.6.3 งานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

สำนักการศึกษา

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานการฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          6.1.1 งานแผนงานและโครงการ
          6.1.2 งานพัสดุ
          6.1.3 งานระบบสารสนเทศ
          6.1.4 งานงบประมาณ
          6.1.5 งานธุรการ
6.2 ส่วนบริหารการศึกษา
          6.2.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
                    6.2.1.1 งานการเจ้าหน้าที่
                    6.2.1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
          6.2.2 ฝ่ายกิจการโรงเรียน
                    6.2.2.1 งานการศึกษาปฐมวัย
                    6.2.2.2 งานโรงเรียน
                    6.2.2.3 งานกิจการนักเรียน
          6.2.3 ฝ่ายวิชาการ
                    6.2.3.1 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
                    6.2.3.2 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
6.3 ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          6.3.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
                    6.3.1.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
                    6.3.1.2 งานห้องสมุด
                    6.3.1.3 งานพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
          6.3.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                    6.3.2.1 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                    6.3.2.2 งานกีฬาและนันทนาการ
          6.3.3 ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
                    6.3.3.1 งานกิจการศาสนา
                    6.3.3.2 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.4 หน่วยศึกษานิเทศก์
          6.4.1 งานพัฒนาการสอน
          6.4.2 งานพัฒนาการนิเทศ
          6.4.3 งานวิจัยและประเมินผลและบริการทางการศึกษา
6.5 โรงเรียน
          6.5.1 ฝ่ายวิชาการ
          6.5.2 ฝ่ายบริหาร
          6.5.3 ฝ่ายปกครอง
          6.5.4 ฝ่ายบริการ

สำนักการช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          4.1.1 งานธุรการ (สำนัก)
          4.1.2 งานการเงินและบัญชี (สำนัก)
4.2 ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
          4.2.1 งานธุรการ
          4.2.2 ฝ่ายควบคุมอาคาร
                    4.2.2.1 งานควบคุมอาคาร
                    4.2.2.2 งานขออนุญาตอาคาร
          4.2.3 ฝ่ายผังเมือง
                    4.2.3.1 งานจัดทำผังเมือง
                    4.2.3.2 งานควบคุมผังเมือง
                    4.2.4 งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและโบราณสถาน
4.3 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
          4.3.1 งานธุรการ
          4.3.2 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
                    4.3.2.1 งานวิศวกรรมโยธา 1
                    4.3.2.2 งานวิศวกรรมโยธา 2
          4.3.3 ฝ่ายสถาปัตยกรรม
                    4.3.3.1 งานสถาปัตยกรรม 1
                    4.3.3.2 งานสถาปัตยกรรม 2
          4.3.4 งานประมาณราคา
          4.3.5 งานแผนงานและโครงการ
4.4 ส่วนการโยธา
          4.4.1 งานธุรการ
          4.4.2 ฝ่ายสาธารณูปโภค
                    4.4.2.1 งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
                    4.4.2.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
          4.4.3 ฝ่ายสวนสาธารณะ
                    4.4.3.1 งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
                    4.4.3.2 งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่
          4.4.4 กลุ่มงานศูนย์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
                    4.4.4.1 งานวางแผนและบริหารเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
                    4.4.4.2 งานซ่อมและบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
          4.4.5 กลุ่มงานวิศวกรรมจราจร
                    4.4.5.1 งานวางระบบจราจร
                    4.4.5.2 งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร
4.5 ส่วนช่างสุขาภิบาล
          4.5.1 งานธุรการ
          4.5.2 ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
                    4.5.2.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                    4.5.2.2 งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
                    4.5.2.3 งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          4.5.3 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
                    4.5.3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง
                    4.5.3.2 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
                    4.5.3.3 งานบำรุงรักษาและซ่องแซม
                    4.5.3.4 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          3.1.1 งานธุรการ
          3.1.2 งานการเงินและบัญชี (กอง)
3.2 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
          3.2.1 งานพัสดุ
          3.2.2 งานทะเบียนทรัพย์สิน
3.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี 
          3.3.1 การเงินและบัญชี
          3.3.2 งานระเบียบและสถิติการคลัง
3.4 ฝ่ายพัฒนารายได้
          3.4.1 งานพัฒนารายได้
          3.4.2 งานเร่งรัดรายได้
3.5 ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
          3.5.1 งานผลประโยชน์
          3.5.2 งานกิจการพาณิชย์
          3.5.3 งานจัดเก็บภาษี          
3.6 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
          3.6.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
          3.6.2 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่องานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข ประกอบด้วย
5.1 งานธุรการ
5.2 ฝ่ายบริหารสาธารณสุข
          5.2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ
          5.2.2 งานสาธารณสุขมูลฐาน
          5.2.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
          5.2.4 งานสัตวแพทย์
          5.2.5 งานพัฒนาบุคลากรและเผยแพร่วิชาการ
5.3 ฝ่ายบริการสาธารณสุข
          5.3.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
          5.3.2 งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค
          5.3.3 งานรักษาความสะอาด
5.3.4 งานตลาด
5.3.5 งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5.3.6 งานทันตกรรม
5.4 งานวางแผนสาธารณสุข

กองวิชาการและแผนงาน

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          2.1.1 งานธุรการ
          2.1.2 งานสารบรรณ
2.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
          2.2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
          2.2.2 งานจัดทำงบประมาณ
2.3 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
          2.3.1 งานวิจัยและประเมินผล
          2.3.2 งานประชาสัมพันธ์
          2.3.3 งานจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.4 ฝ่ายนิติการ
          2.4.1 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
          2.4.2 งานนิติกรรมสัญญา

กองสวัสดิการและสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
7.1 งานธุรการ
7.2 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
         7.2.1 งานสังคมสงเคราะห์
         7.2.2 งานกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและคนชรา
7.3 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
         7.3.1 งานพัฒนาชุมชน
         7.3.2 งานชุมชนเมือง
         7.3.3 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
7.4 ฝ่ายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
         7.4.1 งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลฯ งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

สถานธนานุบาล

มีหน้าที่รับผิดชอบงานการบริการประชาชนที่ขัดสนเงินทอง เป็นการเฉพาะหน้า โดยใช้สังหาริมทรัพย์บางประเภทที่สถานธนานุบาลเทศบาลพิจารณาเห็นว่าสมควรรับไว้เป็นทรัพย์ค้ำประกันลักษณะจำนำ

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครลำปาง มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านแสนเมืองมูล)
2.โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
3.โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
4.โรงเรียนเทศบาล5 (วัดศรีบุญเรือง)
5.โรงเรียนเทศบาล6 (วัดบำรวก)
6.โรงเรียนเทศบาล7 (ศิรินาวินวิทยา)

ทั้ง 6 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

1.โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดบำรวก)

2.โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดัยชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล5 (บ้านศรีบุญเรือง) และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)