นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายและรับรายงานตัวผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลฯ

           นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดกิจกรรมอบรมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมาย และรับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ วัดนางเหลียวและวัดหัวข่วง โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลฯ ได้ดำเนินการรับรายงานตัวและประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยคาดว่าจะมีผู้สูงอายุ จำนวน 9,626 คน และคนพิการ จำนวน 1,123 คน รวม 10,749 คน เข้ารายงานตัวฯ

          ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เข้ารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงไปแสดงตน ในระหว่างวันที่ 15 – 29 กันยายน 2560 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง โทร. 0-5423-7237 ต่อ 3107