นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสังคมสีเขียวฯ

           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานนวัตกรรมของเทศบาลนครลำปาง ด้านการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการสังคมสีเขียว โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนเขตเทศบาลฯ กว่า 150 คน ร่วมติดตามรับชมผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ในแผนปฏิบัติการ LA 21 โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนโครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชนหลายรูปแบบจนประสบความสำเร็จ เช่น กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำวัง กิจกรรมลดขยะต้นทางโดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน การสร้างชุมชนเมืองจักรยาน ชุมชนต้นแบบหน้าบ้านน่ามอง รวมถึงนวัตกรรมบำบัดน้ำเสียปลายท่อภูมิปัญญาท้องถิ่น การลดพลังงานโดยการใช้หลอด LED จนทำให้ 12 ชุมชนนำร่อง สามารถเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง จ.พะเยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อกลยุทธ์และทิศทางการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK Park