นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้นำชุมชน เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสตรี ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบและเทคนิคกระบวนการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาดท่ามะโอ-ประตูป่อง กลุ่มอาชีพสตรีชุมชนบ้านหน้าค่าย กลุ่มอาชีพชุมชนพระบาท-หนองหมู และกลุ่มอาชีพชุมชนศรีชุม เข้านำเสนอผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง