นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง "ชิงถ้วยพระราชทานสมอเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

            ด้วยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐  ขึ้นในวันที่ ๒ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป