นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง คว้ารางวัลที่ ๑ “รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”

     ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเทศบาลนครลำปาง ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภททั่วไป (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่) เงินรางวัล 6,000,000,บาท โดยมีนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

     นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 33 แห่ง โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมพาศ นิลพันธ์ กล่าวรายงาน ซึ่งรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มอบให้แก่ อปท. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เข้าสู่การแข่งขันในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะส่งผลให้การให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างแท้จริง