นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          เทศบาลนครลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทุกหมวด/ทุกประเภท ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 710,200,000 บาท เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป