นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง

          นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดการสัมมนาวิชาการ “โครงการส่งเสริมการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก” โดยมีนายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาล นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบกิจการหอพักในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามแนวทางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 เทศบาลนครลำปาง