นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2561

           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน” ประจำเดือนมกราคม 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้นำชุมชนจาก 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการแจ้งข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ 2561 อาทิ งานรำลึกประวัติศาสตร์ 101 ปี ขัวหลวงรัษฎา 19 – 25 มีนาคม, งานสืบสานประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง 9 – 13 เมษายน และรับฟังการมอบนโยบายการทำงาน ชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ของประธานชุมชนให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง