นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง

         เทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน ร่วมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 เทศบาลนครลำปาง