นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายการจัดการปัญหาขยะชุมชน, ปัญหาขยะมูลฝอยกับการจัดการปัญหาแบบครบวงจรโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนให้ผู้นำชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง มีการจัดการปัญหาขยะต้นทางด้วยวิธีการ 3Rs และการนำขยะมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชษฐ์ จินานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง