นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการ “มหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก 2018”

          ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรมสุขภาพ เนื่องในวันมะเร็งโลก World Cancer Day 2018” โดยมีบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง สมาชิกชมรม อสม. เครือข่ายพัฒนาสตรีฯ เครือข่ายชุมชนฯ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมการประกอบอาหารต้านมะเร็ง การออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง และร่วมรับชมนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง เพื่อรณรงค์ให้ชาวลำปางมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้

           ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดลำปาง โรคมะเร็งที่พบมากในเพศชาย ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ เพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ (UICC) ได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก เพื่อลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ เน้นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ด้านโรคมะเร็ง ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ประเด็น “We Can I Can” พวกเราทำได้ ฉันก็ทำได้