นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการติดตามผลการดำเนินการสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง

          นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดการประชุมวิชาการ คณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง และคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานประจำชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมระดมความคิดเห็น วางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และร่วมติดตามผลการดำเนินการสร้างเมืองจักรยาน ในปี พ.ศ. 2561 ภายใต้กิจกรรม "ปั่นด้วยรัก พิทักษ์โลก" ทั้งด้านมิติการสร้างถนนปลอดภัย (เส้นทางการปั่นจักรยานในชุมชน, จุดจอดรถจักรยาน, ป้ายสัญลักษณ์จักรยาน) มิติสร้างการรับรู้ (การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์) และมิติการสร้างคน ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง