นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ ร่วมกับ สนง.สิ่งแวดล้อมลำปาง จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างน้ำใส ลดน้ำเสีย ด้วยพลังชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

                   เทศบาลฯ ร่วมกับ สนง.สิ่งแวดล้อมลำปาง จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างน้ำใส ลดน้ำเสีย ด้วยพลังชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” แก่ผู้นำ 43 ชุมชนเขตเทศบาลฯ

         ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างน้ำใส ลดน้ำเสีย ด้วยพลังชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นการจัดการน้ำเสียครัวเรือน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แก่ผู้นำชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้มีส่วนร่วมในการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤต ฟื้นฟูแม่น้ำวังให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น พัฒนาจังหวัดลำปางสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

         ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐกานต์ วงค์ฝั้น ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นในสถานการณ์น้ำเสียชุมชนเขตเทศบาลฯ, แหล่งกำเนิดน้ำเสียครัวเรือน, เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอย่างง่าย และวิธีการลดปริมาณน้ำเสียจากครัวเรือน