นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “โรงเรียนสะอาด ปราศจากคาร์บอน”

          สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “โรงเรียนสะอาด ปราศจากคาร์บอน” โดยตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย อันเป็นแนวทางที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง