นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” 4 ตำบลใหญ่ในเขตเทศบาล

           ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมบูรณาการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ลงพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลหัวเวียง ตำบลสวนดอก และตำบลสบตุ๋ย สอบถามความเป็นอยู่ วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน ค้นหาความต้องการของประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจกับกระบวนการคิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายของคณะรัฐบาล พร้อมขับเคลื่อนกรอบการดำเนินงาน 10 เรื่อง อาทิ สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง วิถีไทยวิถีพอเพียง รู้รักประชาธิปไตย ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ