นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง”

     ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรม “โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง” พร้อมด้วยนายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โดยมีคณะกรรมการการประกวดฯ ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และวิธีการประกวดโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ให้แก่ผู้นำชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูแลถนนและพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในเขตบริเวณชุมชน และหน้าบ้านของตนเอง ซึ่งเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะให้มีความสวยงาม สะอาดน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมี อ.วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง