นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

     นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครลำปางที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง นำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2, สมัยที่ 3, สมัยที่ 4

ระเบียบวาระที่ 3.2 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561