นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาคมธรรมนูญชุมชน ชุมชนเจริญประเทศ

        นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาคมธรรมนูญชุมชน ในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง (ชุมชนเจริญประเทศ) เพื่อจัดทำประชาคมธรรมนูญชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561