นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมวางแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนและตลาดเก๊าจาว เตรียมสร้างระบบ Green Market

           ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานตลาดชุมชนรถไฟนครลำปาง คณะกรรมการชุมชนรถไฟนครลำปาง นำโดยนายยรรยง เลิศเชวงกูล ประธานชุมชนรถไฟนครลำปาง เปิดประชุมวางแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนและตลาดเก๊าจาว โดยมีบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประชุมให้คำแนะนำในการวางแผนการดูแลความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจำทุกเดือน การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ครบวงจร การสร้างพื้นที่รองรับผลิตผลชุมชน Green Market แหล่งอาหารสุขภาพเพื่อชุมชน ตลอดจนสร้างแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน 100 ปี กาดเก๊าจาว เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนให้ตระหนักในความสำคัญ เกิดจิตสำนึกรัก และช่วยกันดูแลรักษาตลาดแห่งนี้ให้คงอยู่สืบต่อไป