นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

             ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง แจ้งว่า “วันมาฆบูชา” เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภเหตุสำคัญ 4 ประการที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า จาตุรงคสันนิบาต เป็นวันที่พระอรหันต์ผู้หมดกิเลศบรรลุอภิญญา 6 จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย โดยจังหวัดลำปางได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอารามหลวง 4 แห่ง ได้แก่ วัดบุญวาทย์วิหาร วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดพระเจดีย์ซาวหลัง และวัดจองคำ อำเภองาว ทั้งนี้เทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดบุญวาทย์วิหาร

           จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ วัดบุญวาทย์วิหาร โดยขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน