นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561

          นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 พร้อมด้วยนายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โดยมีผู้นำชุมชนจาก 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการแจ้งข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ 2561 (งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2561, งานสลุงหลวง กลองใหญ่ปีใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2561 ฯลฯ) และรับฟังการมอบนโยบายการทำงาน ชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ของประธานชุมชนให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง