นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารเศราษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560 เรื่อง

วารสารเศราษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560 เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สรางสังคมเป็นธรรมและเข็มแข็ง"

 

Download วารสาร