นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2561

         นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน” ประจำเดือน เมษายน 2561 พร้อมด้วยนายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาล โดยมีผู้นำชุมชนจาก 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการแจ้งข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ 2561 และรับฟังการมอบนโยบายการทำงาน ชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ของประธานชุมชนให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง