นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกฯ กิตติภูมิ เปิดบ้านต้อนรับผู้นำ 43 ชุมชนเขตเทศบาลฯ เข้าสระเกล้าดำหัวปีใหม่เมือง

            ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมครอบครัว เปิดบ้านต้อนรับผู้นำชุมชน ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ เครือข่ายกลุ่มสตรี และสมาชิกชมรม อสม. กว่า 200 คน เข้าประกอบพิธีสระเกล้าดำหัว มอบมาลัยและกระเช้าสุขภาพ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 เพื่อขอรับศีลรับพรปีใหม่เมือง และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561