นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณถนนสายวัฒนธรรม

               ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณถนนสายวัฒนธรรม ร่วมกับนายประทีป เมืองแก่น ประธานชุมชนท่ามะโอ คณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรม และกลุ่มกาดหมั้วเพื่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อระดมความคิดเห็น ติดตามปัญหาอุปสรรค และพิจารณาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพถนนสายวัฒนธรรมให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561