นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง หลักสูตร การทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเบื้องต้น การเพาะเห็ด และการเลี้ยงปลาดุก แก่พี่น้องประชาชนชุมชนประตูต้นผึ้ง – ท่านางลอย กว่า 30 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 นี้