นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU มุ่งพัฒนาการบริการสาธารณะ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง

          เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง สถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการให้บริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง เพื่อพัฒนาการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นางกุลรัตน์ ไชยพรม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางพรรณี วงศ์ชมพู ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นางศรีสอางค์ วรรณกูล ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พ.ต.ท.พิเชษฐ์ ศรีจันทร์ตรา ปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง พ.ต.ท.นพดล คุณรัตน์ ปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร และนางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ นายกสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ร่วมลงนาม ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

                ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า “เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะตามบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง ให้มีความพร้อมทั้งด้านทรัพยาการ ประชาชนมีจิตสำนึกและมีความตระหนักด้านความปลอดภัย เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟู ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในวันนี้”