นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเวทีวิพากษ์แผนฯ สำรวจความต้องการของชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

            นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนาทางวิชาการ เพื่อวิพากษ์แผนและบูรณาการแผนชุมชน ภายใต้โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้นำ 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมเสนอและพิจารณาโครงการที่มาจากความต้องการของชุมชน ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน และเกินศักยภาพของชุมชนเอง เข้าสู่การบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง มุ่งหวังให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง