นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาล นายสมชาย ขันอุระ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท ให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ประจำจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาคนพิการจังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือเด็กพิการและครอบครัว เนื่องในวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี

       ทั้งนี้ สถานธนานุบาลของเทศบาลนครลำปาง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2505 เพื่อช่วยเหลือและมอบทางเลือกแก่ผู้ยากจนรายได้น้อย ตามมติของคณะรัฐมนตรีฯ และกระทรวงมหาดไทย