นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เข้ารายงานตัว - สัมภาษณ์

         ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือระยะที่ 2 แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น

         เนื่องจากมาตรการดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 มาแสดงตน เพื่อพิจารณาเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และนัดสัมภาษณ์ วิเคราะห์ และสอบถามความประสงค์ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 ปรากฏว่าในเขตเทศบาลนครลำปางยังคงมีผู้ไม่มารายงานตัว และดำเนินการสัมภาษณ์ จำนวน 1,747 คน

        เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ทางธนาคารจึงจัดสถานที่ในการรายงานตัวที่  ณ ห้องประชุม  LK Park  หรืออุทยานการเรียนรู้นครลำปาง (ข้างสวนเขลางค์ฯ) ในวันที่ 17 ถึง 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น.

โดยขอให้ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มารายงานตัวทุกคน

1. กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 300 บาทและอายุต่ำกว่า60 ปี

2. กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับวงเงินเพิ่ม และยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพื่อรับการอบรมอาชีพ

        ทางธนาคารจึงร่วมกับเทศบาลนครลำปางและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปางประชาสัมพันธ์และจัดสถานที่ให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับทราบโดยทั่วกัน