นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลระบาดฯ

         นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์” พร้อมด้วยนายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล นายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นายชาญยุทธ์ คำวรรณ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง และเจ้าหน้าที่ อสม. 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยปัจจุบันโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาระดับประเทศ ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงกลุ่มประเทศร้อนชื้น ซึ่งมีอุณหภูมิเหมาะสมในการแพร่พันธุ์ของยุงลายพาหะนำโรคและเชื้อไวรัสแดงกี่ที่เจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดลำปางพบผู้ป่วยกว่า 365 ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรค ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาด โดยกำหนดจัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในระหว่างวันที่ 22- 24 พฤษภาคมนี้