นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

         ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน” ครั้งที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้นำชุมชนทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการแจ้งข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาลในปีงบประมาณ 2561 อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมมหกรรมรวมพลคนใช้จักรยานฯ โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง โครงการไทยนิยมยั่งยืน และรับฟังการมอบนโยบายการทำงาน ชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ของประธานชุมชนให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง