นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดการอบรมโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์

           นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ และมอบนโยบายในการการลดปริมาณและคัดแยกขยะครัวเรือน บนแนวคิด 3Rs การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาด แก่สมาชิกชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง กว่า 100 คน ก่อนลงพื้นที่สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนของตนเอง ช่วงบ่ายวันนี้ต่อไป