นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พื้นที่สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง

          22 – 24 พฤษภาคมนี้ สมาชิกชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง กว่า 100 ชีวิต ลงพื้นที่สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ภายใต้โครงการ “รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์” เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาด