นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบฯ

       นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปางที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ดังนี้

        ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการเดินรถรายเดิม จำนวน 19 ราย เช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) โดยไม่ต้องดำเนินการประมูล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์

        และระเบียบวาระที่ 4.2 นายกเทศมนตรีนครลำปาง   เสนอรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) (รอบเดือนเมษายน)