นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) เข้าดำเนินการตรวจรับรองคุณภาพฯ ของเทศบาลนครลำปาง จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ด้านการจัดการเหตุรำคาญ ด้านการจัดการส้วมสาธารณะ ด้านนการเปรียบเทียบปรับและการดำเนินคดี และด้านการรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง