นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานกิจการเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2560

          “หนังสือรายงานกิจการประจำปีฉบับนี้ เป็นการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม โครงการที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ระหว่างเทศบาลนครลำปาง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน ในการตั้งใจสร้างสรรค์การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบ้านเมืองเราให้คงอยู่อย่างสง่างาม ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการบริการสาธารณะที่ทันสมัย มีความสะดวกปลอดภัย ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความน่าอยู่ และเป็นสุขขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง

          เทศบาลนครลำปาง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ และขอส่งความปรารถนาดีไปยังทุกท่าน ขอให้พวกเราร่วมกันนำพานครลำปางไปสู่ “นครแห่งความสุข” ตามเป้าหมายในอนาคตอันใกล้ต่อไป”