นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลำปาง

        หมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลำปาง หลักสูตรการยึดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติวัดสมรรถภาพทางกาย และวางแผนการจัดตารางยึดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพในชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสม สามารถยึดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี เหมาะสมกับช่วงอายุ และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK Park