นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ฯ

          นายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561       ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร โดยมีครูพี่เลี้ยงเด็ก ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่ และครูอนามัย กว่า 204 คน ร่วมรับฟังการมอบนโยบายให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก อาทิ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคตาแดง แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคฯ ตลอดจนการจัดการรับมือเมื่อพบเด็กป่วย ทั้งนี้กลุ่มเด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมต้น ถือเป็นวัยที่มีภูมิต้านทานต่ำและมีความสามารถในการดูแลตัวเองไม่ดีพอ หากครูพี่เลี้ยงผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในการระบาดของโรคติดต่อ อาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดได้