นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบกรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

          นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมคณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้นำชุมชนทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทสบาลนครลำปาง คณาจารย์จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 แห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันยาเสพติด แผนการบำบัดรักษา และแผนการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมี ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ วงศ์พุทธ รอง สวป.สภ.เมืองลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

           ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลนครลำปาง ได้บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ลงพื้นที่ทำประชาคม จัดทำธรรมนูญชุมชนในชุมชนสิงห์ชัย ชุมชนศรีชุม ชุมชนเจริญประเทศ และชุมชนบ้านหน้าค่าย เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน วางยุทธศาสตร์ชุมชน ร่างธรรมนูญชุมชน โดยมุ่งหวังให้ชุมชนร่วมใจสร้างหมู่บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และได้มอบป้ายธรรมนูญชุมชนให้กับชุมชนทั้ง 4 แห่ง เพื่อแสดงถึงกฎ กติกาในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนด้วยความสงบสุขต่อไป