นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง”

          นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง” หลักสูตร งานถักโครเชต์ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการถักโครเชต์เบื้องต้น การเลือกเข็ม ลักษณะของลาย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานฝีมือประดิษฐ์ ในรูปแบบและเทคนิคกระบวนการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แก่ตัวแทนชุมชนการเคหะนครลำปาง จำนวน 25 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง