นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทน.ลำปาง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

         ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) นำโดยนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และคณะฯ เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2561 พร้อมตรวจสอบเอกสารผลงาน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง และ 4. ด้านการบริการสาธารณะ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

         ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการส่งเสริมการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชน